rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Wzór karty do głosowania w Budżecie Obywatelskim

22, wrzesień, 2014 | 2014, Aktualności, Budżet obywatelski

Zarządzeniem nr Nr 2621/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.09.2014 r. został przyjęty wzór karty do głosowania na projektu w budżecie obywatelskim.
Pełna treść zarządzenia:

ZARZĄDZENIE Nr 2621/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 19.09.2014 r.

w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania oraz regulaminu głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz uchwały Nr XCVII/1465/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 1554) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyboru zadań o charakterze lokalnym oraz o charakterze ogólnomiejskim, spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych, dokonuje się na jednej karcie do głosowania w wersji papierowej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia albo na elektronicznym formularzu karty do głosowania, dostępnym w okresie głosowania na stronie Urzędu Miasta Krakowa pod adresem internetowym budżetu obywatelskiego miasta Krakowa (www.budzet.krakow.pl).

§ 2. Regulamin głosowania określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi do współdziałania oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z przeprowadzeniem głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jakość Powietrza w Krakowie

Utrzymanie dróg w mieście – Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

Komisje działający przy Radzie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie terminy posiedzeń

Komisja Budownictwa i Infr.  Przewodnicząca Frankiewicz Katarzyna, Adamczyk S, Dziedzic Aj, Gawłowski Z, Rajski Z, Stroński S, Wójcik J, Zaleński L.  Posiedzenie w dniu 6 i 20 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Kultury, Oświaty Sportu  Przewodnicząca Kubik Agnieszka,  Frankiewicz K, Balińska E, Rajski Z, Wojnarski W, Wołoch W,  Wójcik J, Ziętara T Posiedzenie w dniu 13 września 2021 o godz. 18.00

Komisja Praworządności i Bezp. Przewodniczący Wołoch Waldemar,  Gawłowski Z, Kolasa J, Stroński S, Wojnarski W, Wójcik J, Zaleński L, Ziętara T. Posiedzenie w dniu 8 i 22 września 2021 o godz. 18.00

Komisja  Zdrowia i Spr Społeczny  Przewodnicząca Korzec Lucyna,  Adamczyk S, Czyż W, Balińska E, Czekaj G, Kubik A, Zabagło J, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 17.45

Komisja Spraw Mieszkaniowych Przewodnicząca Ziętara Teresa,  Adamczyk S, Czekaj G, Korzec L, Madej L, Zdziebko A.  Posiedzenie w dniu 16 września 2021 o godz. 18.15

Komisja Ochrony Środowiska Przewodniczący  Rajski Zbigniew,  Czyż W,  Mleczko P, Wójcik J, Zabagło J, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 15 września 2021  godz. 18,00

Komisja Budżetu Obywatelskiego Przewodnicząca  Madej Lucyna,  Dziedzic A, Balińska E, Kolasa J,  Mleczko P, Zaleński L. Posiedzenie w dniu 7 września 2021 o godz. 18.30

Komisja Rewizyjna R.Dzielnicy XVII Przewodniczący  Zdziebko Aleksander, Frankiewicz K, Madej L.

Posiedzenia komisji odbędą się  – oś. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

Skip to content