rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Informacja o planowanych konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

18, maj, 2020 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych  konsultacjach nowego projektuProgramu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje planowane są od 25 maja do 19 czerwca 2020 roku, a  ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

  1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych UMK i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od 25 maja do 19 czerwca br. naprzemiennie
    w godz. 8.00-11.00 oraz w godz. 12.00-15.00, zgodnie z załączonym harmonogramem spotkań;
  2. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 czerwca 2020r.
    w następujący sposób:

– przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,

– przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2020”,

– dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK,  ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (urna w holu).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Harmonogram Konsultacji      http://beta.dzielnica17.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/harmonogram-konsultacji-zmian-w-RPW-2020-wykaz.pdf

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie