rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – wydział Infrastruktury

11, maj, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego. 

„Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie
skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obręb 11 Nowa
Huta w rejonie ul. Bukszpanowej ” w mieście Kraków województwo małopolskie.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – wydział Infrastruktury

 

Na podstawie art. 30, art. 33 – 36, art. 88 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U.2022.1029 ze zm.), Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie przesyła w załączeniu obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej
ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie
skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obręb 11 Nowa
Huta w rejonie ul. Bukszpanowej” w mieście Kraków województwo małopolskie.
Prosimy o pomoc w realizacji zadania poprzez podanie treści obwieszczenia do
publicznej wiadomości przez:
 wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa,
 umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa,
 umieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia w sposób zwyczajowo
przyjęty (np. na tablicach ogłoszeń) w miejscach właściwych ze względu na lokalizację
inwestycji,
na okres od 13 maja do 12 czerwca 2023 r., który jest przeznaczony na składanie uwag
i wniosków, zgodnie z załączonym obwieszczeniem.
Po upływie ww. terminu proszę o zwrotną informację, dotyczącą okresu i sposobu
udostępnienia do publicznej wiadomości przedmiotowego obwieszczenia.
Załącznik: Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego.

obwieszczenie

pismo

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
9 kwietnia godz. 18.oo   i  15 kwietnia o godz. 18.3o

Komisja Infrastruktury
8 i 22 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
10  i  24 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
15 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
17 kwietnia godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
16 kwietnia godz. 18.3o

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
16 kwietnia godz. 18.oo

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VI  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zwołan na dzień 25 kwietnia 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie