rada@dzielnica17.krakow.pl

os. Na Stoku 15, 31-703 Kraków

tel. 12 645 30 09

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki w odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu do tut organu:26.04.2023 r.) dotyczącą nieruchomości przy os. Na Stoku 34A w Krakowie informuje,

18, maj, 2023 | Aktualności, Konsultacje i Komunikaty

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki w
odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu do tut organu:26.04.2023 r.)
dotyczącą nieruchomości przy os. Na Stoku 34A w Krakowie informuje,

że tut. organ
prowadził postępowanie administracyjne w sprawie nieprawidłowego stanu technicznego nieużytkowanego budynku niemieszkalnego, zlokalizowanego na dz. nr 329 obr. 10 Nowa Huta na os. Na Stoku 34a w Krakowie.


Wobec pozyskania informacji, że osoby zobowiązane do wykonania ww. nakazu
decyzji PINB zmarły, podjęto działania zmierzające do ustalenia następców prawnych.
Skierowano zapytania do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie czy
prowadzone są postępowania spadkowe po zmarłych współwłaścicielach ww. budynku.
W odpowiedzi na ww. zapytanie uzyskano informację, że spadek po zmarłych
współwłaścicielach został odrzucony przez potencjalnych spadkobierców.
Następnie zwrócono się pisemnie do Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji
o rozważenie możliwości podjęcia działań związanych z regulacją stanu prawnego
przedmiotowej nieruchomości.
Uregulowanie stanu prawnego ww. nieruchomości umożliwi tut. organowi nadzoru
budowlanego konkretyzację obowiązków określonych w art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) tj. utrzymania
obiektu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym.
PINB informuje również, że względem nieruchomości na os. Na Stoku 34A w
Krakowie przeprowadzane były wielokrotnie czynności kontrolne w terenie i podejmowano
działania polegające na zabezpieczeniu budynku taśmą ostrzegawczą i umieszczeniu tablic
informujących o zakazie wstępu na teren przedmiotowego budynku. Ostatnia taka kontrola w terenie została przeprowadzona w dniu 21.03.2023 r.

odpowiedź plik do pobrania tutaj

 

 

Komunikacja Miejska w Krakowie – Rozkłady Jazdy

Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta – Kalendarium Wydarzeń

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice – Oferta Zajęć

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Komisje Rady Dzielnicy XVII

terminy posiedzeń komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVII

Komisja Planowania Przestrzennego i Transportu
4 czerwca godz. 18.oo

Komisja Infrastruktury
3 i 17 czerwca godz. 18.3o

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
5 i 19 czerwca godz. 18.oo

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
10 czerwca godz. 18.oo

Komisja Ochrony Środowiska
12 czerwca godz. 18.oo

Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
11 czerwca godz. 18.45

Komisja Budżetu Obywatelskiego i Komunikacji Społecznej
11 czerwca godz. 18.15

Posiedzenia Komisji odbędą się na os. Na Stoku 15 w Krakowie w siedzibie Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

VIII  Sesja Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

została zaplanowana na dzień 20 czerwca 2024r, na godz. 18.oo

w siedzibie Rady Dzielnicy XVII os. Na Stoku 15 w Krakowie